15 S.T.K. Chúa Gisu

-

1. Lm dấu Thnh Gi:

*Kinh Đức Chúa Thánh Th̀n

2. Kinh Tin

* Kinh C̣y

* Kinh Ḿn

* Kinh Ăn Năn Ṭi

 

3. Ngm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa GISU

THỨ NHẤT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ B́N

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

THỨ TÁM

THỨ CHÍN

THỨ MƯỜI

THỨ MƯỜI ṂT

THỨ MƯỜI HAI

THỨ MƯỜI BA

THỨ MƯỜI B́N

THỨ MƯỜI LĂM

 

4. Dng 15 S.T.K.Chúa Gisu cho Đức Mẹ

4a. Thánh Ca Dng Chúa

 

5. Phúc m

6. Kinh Rước L̃ Thing Ling

7. C̀u Cho Các Linh H̀n

*Kinh Lạy Cha

*Kinh Kính Mừng

*Kinh Sáng Danh

Lời Nguỵn:

8. Kinh Bởi Lời

*Kinh Vực Su

*Kinh Lạy Cha Con

9. Kinh Phó Dng

*Kinh Cám Ơn

10. Kinh Trng C̣y

*Cc Cu Lạy

*Kinh V D́u

11. Ḱt Thúc

- Thánh Ca Dng Đức Mẹ

-