̀n Hạt Mân Côi

-

1.  Làm dấu Thánh Giá

2a.  Kinh Truyền Tin

2b.  Kinh Nữ Vương Thiên Đàng

3.  Kinh Đức Chúa Thánh Thần

4.  Kinh Tin

Kinh Cậy

Kinh Mến

Kinh Ăn Năn Tội

5. Kinh Tin Kính

6. Kinh Lạy Cha

Kinh Kính Mừng

Kinh Sáng Danh

7. Chuỗi Hạt Mân Côi

Mầu Nhiệm Sự Vui

Mầu Nhiệm Sự Thương

Mầu Nhiệm Sự Mừng

Mầu Nhiệm Sự Sáng

8. Kinh Lạy Nữ Vương

9. Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

9a. Kinh Mở Đầu

9b. Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Phần 1

Phần 2

9c. Ngày thứ Nhất

Ngày thứ Hai

Ngày thứ Ba

Ngày thứ Tư

Ngày thứ Năm

Ngày thứ Sáu

Ngày thứ Bảy

Ngày thứ Tám

Ngày thứ Chín

9d.  Kinh Lạy Cha;  Kính Mừng;  Sáng Danh;

9e.  Kinh Hãy Nhớ

Kinh Cuối Cùng

10. Phúc Âm

11. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

12. Kinh Vực Sâu

13. Kinh Cám Ơn

14. Kinh Trông Cậy

Các câu Lạy

15. Kết Thúc: Thánh Ca

Làm dấu Thánh Giá