-

̀n Hạt Mân Côi

-

1.  Làm du Thánh Giá

* Kinh Đức Chúa Thánh Thần

2.  Kinh Tin

* Kinh Cậy

* Kinh Mến

3. Kinh Tin Kính

4. Kinh Ly Cha

* Kinh Kính Mng

* Kinh Sáng Danh

 

5. Chui Ht Mân Côi

* ̀u Nhiệm Vui

* ̀u Nhiệm Thương

* ̀u Nhiệm Mừng

* ̀u Nhiệm Sáng

6. Kinh Ly N Vương Gia Đ́nh

 

5. Chui Hạt Kính Lòng Thương Xót Chúa

6. Kinh Cầu cho Gia Đình

7. Thánh Ca

 

8.  15 Kinh Nguyện Thánh Brigitta

* Kinh Nguyện 1

* Kinh Nguyện 2

* Kinh Nguyện 3

* Kinh Nguyện 4

* Kinh Nguyện 5

* Kinh Nguyện 6

* Kinh Nguyện 7

* Kinh Nguyện 8

* Kinh Nguyện 9

* Kinh Nguyện 10

* Kinh Nguyện 11

* Kinh Nguyện 12

* Kinh Nguyện 13

* Kinh Nguyện 14

* Kinh Nguyện 15

* Kinh Kết Thúc

 

9. Phúc Âm

10. Suy Niệm Lời Chúa

11. Rước Lễ Thiêng Liêng

 

12.  Kinh Cu Cho Các Thai Nhi

12a.  Kinh Cầu cho các Linh Mục

12b.  Kinh Ly Cha, Cu Cho S Hip Nht

12c. Kinh Ông Thánh Giuse Bu C

12d. Kinh Đc Thánh Micae Tng Lănh Thiên Thn

 

13. Kinh Đền Tạ trái Tim Chúa Giêsu

13a. Kinh Đền Tạ Trái Tim Mẹ Maria

14. Thánh Ca Cầu Hồn

14a. * Kinh Bởi Lời

* Kinh Vực Sâu

* Kinh Ly Chúa Con

15. Kinh Tối

16. Kinh Cám Ơn

17. Kinh Trông Cậy

* Các câu Ly

*Kinh V́ Dấu

18. Kết Thúc: Thánh Ca

 

-