Chương Trnh Đc Kinh Phòng

 

Đ̀n Tạ Thánh Tm Chúa Gisu - Mẹ La Vang

 

.. Đ̀N TẠ MẪU TM ..

 

Chúa Nḥt Thứ Tư USA

 

 

 

 

 

1. Lm dấu Thnh Gi

Nhn Danh Cha v Con v Thnh Thn Amen.

 

2a. Kinh Truỳn Tin

Xướng: Đc Cha Tri sai Thnh Thin Thn truyn tin cho Rt Thnh Đc B Maria.

Đp: V Rt Thnh Đc B chu thai bi php Đc Cha Thnh Thn.

 

Knh mng Maria đy ơn phc Đc Chu Tri cng B, B c phúc l hơn mo ngưi n, v Gisu con lng B gm phc l.

- Thánh Maria Đc M Cha Tri cu cho chng con l k c ti khi ny v trong gi lm t. Amen.

 

Xướng: Ny ti l ti t Đc Cha Tri.

Đp: Ti xin vng như li Thnh Thin Thn truyn.

 

Knh mng Maria.....

- Thnh Maria......

 

Xướng: Chc y Ngi Th Hai xung thế lm người.

Đp: V cng chng con.

 

Knh mng Maria.....

- Thnh Maria......

 

Xướng: Ly Rt Thnh Đc M Cha Tri, xin cu cho chng con.

Đp: Đng chu ly nhng s Cha Kit đ ha.

 

Lời Nguỵn:

Ly Cha, chng con xin Cha ban ơn xung trong linh hn chng con l k đ nh li Thnh Thin Thn truyn, m biết tht Cha Kit l con Cha đ xung thế lm Người, th xin v cng ơn Cha chu nn chu chết trn cy Thnh Gi, cho chng con ngy sau khi sng li được đến nơi vinh hin, cũng v cng nghip Cha Kit là Cha chng con. Amen.

 

2b. Kinh Nữ Vương Thin Đng

(Đọc trong Mùa Phục Sinh)

Xưng: Ly N Vương Thin Đng hy vui mng - Alleluia

Đp: V Đng M đ đng cưu mang trong lng - Alleluia

 

Xướng: Người đ sng li tht như li đ phn ha - Alleluia

Đp: Xin cu cng Cha cho chng con Alleluia

 

Xướng: Ly N Đng Trinh Maria hy h hoan khoi lc Alleluia

Đp: V Cha đ sng li tht Alleluia

 

Lời Nguỵn:

Ly Cha, l Đng đ lm cho thin h vui mng quá bi bi Đc Cha Gisu Kit là Con Cha cng l Cha chng con đ sng li; xin v Đc N Đng Trinh Maria l Thnh Mu Người nguyn cu cho chng con được hưởng phc vui v hng sng đi di. V cng nghip Cha Kit l Cha chng con. Amen.

 

3. Kinh Đức Chúa Thánh Th̀n

Chng con ly ơn Đc Cha Thnh Thn thing ling sng lng v cng, chng con xin Đc Cha Thnh Thn xung đy lng chng con l k tin cy Đc Cha Tri, v đt la knh mến Đc Cha Tri trong lng chng con. Chng con xin Đc Cha Tri cho Đc Cha Thnh Thn xung.

* Sa li mi s trong ngoi chng con.

Chng con cu cng Đc Cha Tri, xưa đ cho Đc Cha Thnh Thn xung soi lng dy d cc Thnh tng đ. Th ry chng con cũng xin Đc Cha Tri cho Đc Cha Thnh Thn li xung, an i dy d chng con lm nhng vic lnh, v cng nghip v cng Đc Cha Gisu Kit l Cha chng con. Amen.

 

4. Kinh Tin

Ly Cha, con tin tht c mt Đc Cha Tri l Đng thưng pht v cng, con li tin tht Đc Cha Tri c Ba ngi, m Ngi Th Hai đ xung thế lm ngưi chu nn chu chết m chuc ti cho thin h. By nhiu điu y, cng cc điu Hi Thnh dy, th con tin vng vng v Cha l Đng thng minh v chn tht v cng, đ phn truyn cho Hi thnh. Amen.

 

* Kinh C̣y

Ly Cha, con trng cy vng vng, v cng nghip Đc Cha Gisu, th Cha s ban ơn cho con gi đo nn đi ny, cho ngy sau đưc ln Thin đng xem thy mt Đc Cha Tri hưng phc đi đi, v Cha l Đng php tc v lng lnh v cng, đ phn ha s y, chng c l no sai đưc. Amen.

 

* Kinh Ḿn

Ly Cha, con knh mến Cha hết lng hết sc trn hết mi s, v Cha l Đng trn tt trn lnh v cng, li v Cha, th con thương yu ngưi ta như mnh con vy. Amen.

 

* Kinh Ăn Năn Ṭi

Ly Cha con, Cha l Đng trn tt trn lnh v cng. Cha đ dng nn con, v cho Con Cha ra đi chu nn chu chết v con, m con đ c lng phn nghch li nghĩa cng Cha , th con lo bun đau đn cng ch ght mi ti con trn hết mi s . Con dc lng cha ci v nh ơn Cha th con s trnh xa dp ti, cng lm vic đn ti cho xng. Amen.

 

5. Kinh Đ̀n Tạ Trái Tim Đức Mẹ

Ly Thánh N Đng Trinh Maria l M Chúa Tri, v l N Vương các Thin Thn cng c v loi ngưi ta. Chúng con cảm đi ơn Chúa Ba Ngi cc Thánh ŕt đáng th phưng cung kính, đ ban cho M nhng ơn ring vinh hin. Chúng con tin h́t thy các điu Hi Thánh dy tin v nhng s cao sang, quyn phép, lng lnh v nhn đức Đức M. Nh́t l chúng con tin kính M t thư dng thai chng h́c ti t tng; M chu thai cng sinh dưng Chúa Gisu m cn trn đi Đng Trinh sch s. M L Đ́ng ŕt mc thánh thin v đ vưt trn c loi ngưi cng các Thin Thn, v M đưc đy dy mi ơn v hng trung tín dng ơn nghĩa Chúa. M đ đáng gi l Đ́ng đng cng cứu chuc loi ngưi, v M đ thng phn trong vic cứu th́. M l Đ́ng gi kho cng l ca Thin đng, v M đứng ban phát mi ơn Chúa. Sau h́t, M đưc phong quyn N Vương tri đ́t, M l Hong Hu, l N Vương các Thin Thn cng c loi ngưi ta na.

 

Chúng con ái m cao rao M l Đ́ng ton năng bi li M xin cng Chúa, v M ch dng quyn phép ́y đ cứu ri linh hn ngưi ta, cng yn ủi k u lo kh́n kh, v M hng cứu giúp mi k cu xin M, v nhiu khi M cũng típ cứu c nhưng k chưa ku đ́n M na.

 

i! Ly M thng ơn Thin Chúa, bu cha k có ti v ph h các giáo hu! Xin M đoái nhn li khim nhưng chúng con dng ln cm t M v mun ơn lnh M bu lĩnh cho c v Hi Thánh cùng các giáo hu. Chúng con xin dng trót lng chúng con đ cm t M v h́t mi ơn M ban. Ly N Vương cng l M hay thương xót, xin M thứ tha các điu chúng con bi bc cng M. Chúng con xin đoan hứa t nay, nh ơn Chúa giúp, chúng con s h́t sức tn kính, yu ḿn v bắt chước M hơn trước.

 

Ly M Ŕt t́t lnh m ái, xin M thứ tha nhng li nói hoc ch vít xúc phm đ́n Mẹ. Xin Me thứ tha nhng ti b́t kính tưng nh thánh M. Xin M thứ tha nhng điu x nhc, b bc lm cho Trái Tim M phi đau đớn. Xin M tha thứ cho nhng k dng mnh cho M cách ring đ c lng b́t trung cng ơn nghĩa Chúa.

 

Chớ g chúng con đưc hp cng các Thin Thn, các Thánh v các k lnh hng ngi khen M trn tri dưới đ́t m đn t nhng ti gớm gh ́y cho cn xứng. Xin M đoái thương chứng nhn lng chúng con ḿn Mẹ. Xin M hy t ra M l M tht chúng con, v lm cho chúng con đáng gi v đưc nn con tht Đức M. Amen .

c ngy thứ by đu tháng đưc mt ơn Đi Xá)

 

6. Lời Mẹ Nhắn Nhủ

1.- Năm xưa trn cy s̀i làng Fatima xa xi. Có Đức Mẹ Chúa Trời hịn ra uy linh sáng chói.

Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đ̀n b̀i, Hãy tn sùng M̃u Tm, hãy năng l̀n hạt Mn Ci.

 

ĐK: Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vng nghe Mẹ r̀i, Sớm chìu từ nay th́ng h́i.

Mẹ Maria ơi, xin Mẹ đoái thương nḥn lời, Cho nước Vịt xinh tươi, đức tin sáng ngời.

 

2.- Đi mi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi, Có bít bao lớp người g̀n xa đua nhau bước tới.

Lòng trút khỏi ng̣m ngùi, mắt kh đi súi ḷ đời, Ngước trng v̀ M̃u Tm, śng bn tình Mẹ yn vui.

 

7. PHC M

(theo lịch Phụng vụ)

 

8. Ṭn Hín Cho Mẹ

Con đến trưc ta N Vương uy quyn, dng hn, dng xc dng ci lng yu mến, ph trt nơi M tm thn nh hn, đ đi con lun vui sng bng yn.

 

Hi Maria xin m nhn ly tm thn xc hn con đến hiến dng. Quyết ch thnh ha nh M, vi M, vng chí chiến đu v M, trong M, nưc M thng tr chiến sĩ ln đưng mi, xy đp vinh quang nưc Cha mun đi.

 

A- Ly Cha Gisu v yu du chng con, khng n n mnh trong miếng bnh nh mn, đ đưc li dưi thế vi chng con, chng con hết lng yu mến Cha.

B- Chng con hết lng yu mến Cha.

A- Ly Cha Gisu rt đng mến, đm ngy Cha nhng hi hp v yu du nhn loi. Cha đ mn mi v ch đi lng biết ơn, m chng con nhng ăn hng h.

B- Xin ban cho chng con lng knh mến st sng.

A- Ly Cha ng trong php Thnh Th, Cha đ b xc phm lm ri, m Cha đ nhn ni ng li đy đ tha thiết vi nhng tm lng con ci t bc.

B- Ly Cha, xin tha th ti li chng con.

 

9. Tình Cha

Ly Cha nhn i, ch v yu chng con m Cha sinh xung trn gian ny. i Cha yu du chng con no ai k thu, lng con ưc đưc rưc Thnh Th nhim mu.

 

A- Ly Cha Gisu l đưng no chn tht, xin dt dưa chng con đến chn n nu vng bn, l Tri Tim cc sch Đc M Maria.

B- Xin dt dưa chng con đến chn n nu vng bn, l Tri Tim cc sch Đc M Maria.

A- Ly Cha Gisu l con Đc M Maria, xin cho chng con biết đưng bo đp nhng cng ơn ca M, v đn b nhng ti đ xc phm đến Tri Tim Ngưi.

B- Xin cho chng con biết đưng bo đp nhng cng ơn ca M, v đn b nhng ti đ xc phm đến Tri Tim Ngưi.

 

* Ht: i Trái Tim

i Tri Tim nhn lnh Cha Gisu, xin thương xt đon con,

i M rt tinh tuyn, i Tri Tim đau đn M hin, xin cu cho chng con hn.

 

10. Ñi Th́ng Kh̉

Hi nhng tm hn đn t, hy lng nghe nhng tiếng đau kh ca Tri Tim M đang thiết tha ku gi cc con ci Ngưi.

* Ht: Tíng Lòng Mẹ

Hi cc con, M yu chng con no ai thu. Hi cc con, hy mau bo đp đn ơn su. Vng cng ơn bt ngt trng dương, v tnh yu su thm khn lưng, thi t đy con ph linh hn, v thn xc t tnh bo ơn.

 

A.- Hi cc con, Tri Tim M đ tan nt v đau kh, v cn đau kh hơn na, v nhng ti t bc ca loi ngưi. Hi cc con v thương M, chng con hy dng mnh hy sinh, đ đn thay nhng ti bi bc y.

B - Chng con xin dng mnh đ đn thay nhng ti bi bc y.

A - Hi cc con Tri Tim M b mun gai nhn xu x v loi ngưi ăn ngo mn, ham m tin ti sc dc, t l chng con hy c yn i M.

B Chng con dc lng yn i Tri Tim M.

A Tri Tim M bun phin đến ni chết, v nhng k đ dng Mnh cho M, li quay đu phn bi, chng con hy vng ch đng khi no b M.

B Chng con th chết, khng h la b M.

A Tri Tim M bun phin đến ni chết, v nhng li M Nhn nh b ngưi đi bc b, m gio dn th hng h, t l chng con hy trung thnh cng M.

B - Chng con xin trung thnh cng M.

 

11. Đ̀n Tạ Trái Tim Mẹ

V lng M yu nhn thế, m bao đau thương chan cha bn lng. Thi con quyết hy sinh đn cho hết ni bc vong. T đy con nguyn cam kết dng mnh, đn thay bao ti nhn thế bc tnh, Ma-ria ch i đoi thương ngn sinh linh.

 

A- Ka, Cha đ b xc phm lm ri, đ ngăn tay Cha đng dng quyn oai n, chng con hy nghe nhng li M nhn nh.

B- Chng con sn sng vng li M.

A- Đ cu thế gian khi ti li, đưc bnh an, chng con hy ci thin đi sng.

B- Chng con xin hết sc sa mnh.

A- Đ cu thế gian khi ti li, đưc bnh an, chng con hy sing năng ln ht

B- Chng con xin ln ht mi ngy.

A- Đ cu thế gian khi ti li đưc bnh an, chng con hy đn t tri tim M.

B- Chng con quyết sng cuc đi đn t.

 

12. Mẹ Thương Giúp

Mn đm ti khut che ci đi. M l ngi sao sng gia tri. Xin chiếu soi cho khp gian trn, biết li tr v ti qu bnh an. M ơi đưa dt ngưi thế lc đưng v thương ban phc bnh an trn khp trn gian. Maria M thương gip chng con đưc cu thot trn đưng gian nguy.

 

A- Ly m nhn lnh, xin lng nghe tiếng thiết tha con nguyn xin.

B- Xin lng nghe tiếng thiết tha con nguyn xin.

A- Ly M nhn lnh, xin xung mun ơn cho hn xc chng con.

B- Xin xúng mun ơn cho h̀n xác chúng con.

A- Lạy Mẹ nhn lành, xin ban cho gia đình chúng con được bình an và đạo đức śt sắng.

B- Xin ban cho gia đnh chng con đưc bnh an v đo đc st sng.

A- Ly M nhn lnh, xin cho Đc Gio Hong, cc gim mc, cc linh mục, cc bc tu tr đưc nn thnh.

B- Xin cho Đc Gio Hong, cc gim mc, cc linh mục, cc bc tu tr đưc nn thnh.

A- Ly M nhn lnh, xin cho cc thanh nin đưc mnh m trong đc tin, cho cc ph n yu mến đc trong sch, v hết thy gio hu đưc ăn đo đc.

B- Xin cho cc thanh nin đưc mnh m trong đc tin, cho cc ph n yu mến đc trong sch v hết thy gio hu đưc ăn đo đc.

 

13. Cung Chúc Trinh Vương

Cung Chc Trinh Vương khng h nhim ti truyn, tht M l m Thin Cha M khiết trinh trn đi, cung chc Trinh Vương l kho tch ơn thing. M đ hy sinh lp cng đ cu chuc nhn loi.

 

M Maria ai m khng đưc M yu mến, khn thay nhn loi m đm nn lng qun. M Maria con nguyn xin đn t yu mến, mun hy sinh nhiu yn i M khi ưu phin.

 

A- Ly M l N Vương quyn php, M đ t Tri Tim V Nhim Nguyn Ti M cho thế gian. Xin M hy lm cho mọi ngưi nhn biết v tn sng tri tim M.

B- Xin hy lm cho mi ngưi nhn biết v tn sng Tri Tim M.

A- Ly M l N Vương quyn php, xin hy lm cho Tri Tim M ton thng trong lng chng con, v trn thế gii ny, hu dn đưng cho cuc ton thng ca Tri Tim Cc Thnh Cha Gisu con M.

B- Hu dn đưng cho cuc ton thng ca Tri Tim cc Thnh Cha Gisu Con M.

A+B: Chc tng, ngi khen, cm mến Tri Tim V Nhim Nguyn Ti M Đng Trinh Maria, cng Tri Tim Con Cc Thnh Ngưi, by gi v đi đi. Amen.

 

14. Kinh Thánh M̃u La Vang

Ly M Maria, Thnh Mu La Vang, đy mun ơn phưc, ngi chi vạn ho quang, mun vn Thn Thnh khng ai snh bng. c Cha Tri đ đoi thương chn M, tinh tuyn thnh thin, sinh ng cu đ mun loi. M đ chn La Vang m hin đến, cu gip h ph t tin chng con lương gio, gia thi ly lon cm cch, khn kh trăm b. T y gt chn M bưc đến, vn mi đy ơn thing. Ơn phn hn, ơn phn xc, ngưi bnh tt k ưu phin, no ai cu khn m M khng nhm li.

Ly M Maria, Thnh Mu La Vang, M l Thnh Mu Cha Tri, cng l Thnh Mu loi ngưi chng con. Ci xin xung phưc hi h, đoi thương con ci thiết tha van ni. Xin cho chng con tm lng t bi nhn hu, đi lưng bao dung, cng nhau bi đp nn văn minh tnh thương v s sng.

Xin M ph h chng con, lun sng đc hnh, đy lng cy trng. V sau cuc đi ny, xin cho chng con đưc v sng bn M, hưng vinh phc trong Cha Ba Ngi mun đi. Amen.

 

15. Kinh C̀u Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

ĐK: Maria M V Nhim Ti Truyn, Maria M Thin Cha uy quyn.

Xin M thương cu gip loi ngưi dưi thế.

Xin M thương gip chng con lun trng trong vng bn.

 

1. Trong cơn gian nan linh hn con bi ri, cho con tin yu nơi quyn php M

 

- Xin M thương hy gip đ con. (Đáp sau mi cu)

2. Khi con lm nguy sa phi cơn cm d, cho con cương kin chng li ba th

3. Khi con ham m xc tht con yếu đui, cho con kin tm hết lng thng dp

4. Khi con sa nơi ma qu vy t pha, cho con ơn ring thot tay k th

5. Khi con v ơn bi bc vi Cha, cho con ăn năn tr v vi Ngưi

6. Khi con kh khan xa đng nhn đc, cho con an vui quay v chnh l

7. Khi con xa qu M lnh yu du, ban ơn cho con tr v bn M

8. Khi con đang tm hư phm php Thnh, cho con ăn năn xưng ti vng lng

9. Khi con an vui xưng ti rưc l, ban ơn cho con dn mnh xng hp

10. Cho con lun lun gi mnh trinh khiết, noi gương cao sang ca M nhn lnh

11. Cho con lun lun khim nhưng m i, noi gương cao sang ca M nhn lnh

12. Cho con lun lun hết lng yu mến Cha, noi gương cao sang ca M nhn lnh

13. Cho con lun lun yu ngưi tha thiết, noi gương cao sang ca M nhn lnh

14. Cho con lun lun thi hnh theo Cha, noi gương cao sang ca M nhn lnh

15. Cho con chăm lo vui m mang nưc Cha, cu gip nhng k hy còn xa lc

16. Cho con an tm trong gi hp hi, xa mưu sa-tan d dnh khuyn gic

17. Cho con trinh trong trưc ta phn xt, đng Cha dn dt con v thin đng

18. Cho con ln nơi bn M trong nưc Cha, tn vinh Ba Ngi Cha c mun đi

19. Con xin dng ln tm hn thn xc, trong tay khoan nhn ca M Cha Tri

 

ĐK: Maria M V Nhim Ti Truyn, Maria M Thin Cha uy quyn.

Xin M thương cu gip loi ngưi dưi thế.

Xin M thương gip chng con lun trng trong vng bn.

 

16. Dng Mẹ

Ly M Maria M Thin Cha M Đng Trinh, đon con chung tiếng ht chung tm lng, dng đi sng. Ly M Maria, M nhn i, M hin vinh, M chnh l N Vương, l Trng Sư, l M con.

 

1- Con dng M đy tm hn đy tr khn, c dĩ vng c hin ti vi tương lai. Đc thin ton con cương quyết gng đi ti, trng ln M l gương mu ca đi con.

 

2- Yu thanh bnh, yu vng li, yu khiết trinh, v yu sng trn con đường Cha đi xưa. Xng con M, con vui bước ti Thin Cha, hy sinh nhiu v bc i qun li danh.

 

3- Con nguyn cu, con trung thnh, con quyết tm, M nhn ly c tm hn con knh dng. Sng bn M, mun ơn thnh gip con tiến. Xin che ch gi sau hết qua trn gian.

 

17. Kinh Dng Gia Đình Cho Đức Mẹ

Lạy Tri Tim Đng Trinh Maria l gương mu cho cc gia đnh, chng con hết d trung thnh dng cho M gia đnh chng con, mi người, mi ca ci, mi s phin su đau kh, s sng, s chết. Xin M l N Vương ch huy căn nh b nh ny.

 

X: 1. Gia đnh chng con cơ hn, thng kh.

Đ: Xin M thng tr G-Đ chng con. (đp sau m̃i cu)

 

2. G-Đ chng con mun noi gương GĐ Nagiarét

3. G-Đ chng con xin cho Danh M c sng

4. G-Đ chng con xin cho nước M tr đến

5. G-Đ chng con xin hon ton vng theo M

6. G-Đ chng con xin M ban hng ngy dng đ

7. G-Đ chng con xin M ban cho trn thun dưới ha, con ci tho hiếu, v chng thương yu nhau

8. G-Đ chng con xin M ch đ mt ai phải sa ha ngc

9. G-Đ chng con khi lm than vt v, M ban sc phn khi vui tươi

10. G-Đ chng con khi c ai bnh nặng, qua đi, M ban ơn vui lng chu kh

11. G-Đ chng con khi c người kh khan mt nết, M ban ơn thay d đi lng

12. G-Đ chng con khi c con tr mi sinh, M nhn ly gi gn coi sc

13. G-Đ chng con khi thanh thiếu nin bước vo tui trưởng thnh, M hướng dn qua nhng gian nguy

14. G-Đ chng con khi c k đi kết hn, M gi gn trong sch

15. G-Đ chng con khi c người đi vng, M duy tr tnh thn i

16. G-Đ chng con khi c ai được Cha gi đi tu, M gip vng ơn Cha đến cng

 

X: a- G-Đ chng con xin nguyn khng dm tri php cng bng:

Đ: Cho chng con gi trn li nguyn (đp sau m̃i cu)

 

X: b- G-Đ chng con xin nguyn khng dm

X: c- G-Đ chng con xin nguyn khng hn th ghen ght

X: d- G-Đ chng con xin nguyn trung tn, sm khuya quy qun dưới bng M hìn

 

Lạy N Vương Gia Đình, M đy vi chng con, vui bun sướng kh, M con cng nhau chia s, xa M chng con biết cy trng ai, đi chng con gian nan kh s lm. Gia Đình chng con long đong ti ngy, nhưng c M bn, chng con thy qun hết ưu phin, vui sng qua kiếp lưu đy, mong ngy sau sung sướng cng M trn Thin đng. Amen.

 

18. Kinh Rước L̃ Thing Ling

Ly Thnh Tm Cha Gisu đang ng tht trong B Tch Thnh Th. Cng vi M Maria, Thnh C Giuse, cc Thn Thnh trn tri v Gio Hi hon vũ, con th ly Cha, con yu mến Cha, con cm t Cha v nhng hng n đ ban cho con, v con kht khao đưc yu mến kết hp vi Cha mi ngy mt hơn. Xin Cha ng vo lng con cch thing ling v đt ln trong con ngn la tnh yu mến ca Cha Thnh Thn. Xin Cha nn tt c cho con v cho con đưc thuc trn v Cha.

 

Xin cho con đưc yu mến Cha như M Maria đ yu mến Cha, v yu mến M như Cha Gisu đ yu mến M. Amen.

 

 

* Kinh Lạy Linh H̀n Chúa Kit

Lạy Linh H̀n Chúa Kit, xin làm cho con nn thánh.

Mình Thánh Chúa Kit, xin cứu chữa con.

Máu Thánh Chúa Kit, xin cho con say ḿn.

Nước từ cạnh sườn Chúa Kit, xin rữa con cho sạch.

Sự kh̉ nạn Chúa Kit, xin làm cho con mạnh sức.

Lạy Chúa Gisu nhn lành, xin nḥm lời con c̀u xin.

 

Trong những thương tích Chúa, xin d́u ̉n con.

Xin đừng đ̉ con xa lìa Chúa,

Xin bảo ṿ con khỏi kẻ thù hung ác,

Xin Chúa gọi con trong giờ lm tử, và ku con đ́n cùng Chúa,

Đ̉ cùng với các Thánh, con được ngợi khen Chúa đ́n mun mun đời. Amen.

 

19. Lời Cầu Nguyện Thin Thần Dạy 3 Trẻ ở Fatima

"Ly Ba Ngi Cc Thnh - Ngi Cha, Ngi Con v Ngi Thnh Thn! Con cung knh th ly Cha. Con xin dng ln Cha: Mnh v Mu Thnh cc trng, Linh hn v Bn tnh Thin Cha ca Cha Gisu Kit, đang ng trong cc nh chu trn khp hon cu, đ đn t v nhng ti bi bc, th ơ, xc phm đến Cha.

 

Cy v cng nghip v cng ca Tri Tim Cc Thnh Cha Gisu v Tri Tim Vn Sch M Maria, xin Cha cho k c ti được ăn năn tr li."

 

* Kinh C̀u Cùng Trái Tim Chúa

Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Gisu, con nhờ Trái Tim vẹn sạch Mẹ Maria, mà dng ln Trái Tim Chúa. Mọi lời con c̀u xin, mọi vịc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hm nay, cho được đ̀n vì ṭi l̃i con và c̀u nguỵn theo Thánh Ý Chúa.

Khi dng mình t́ l̃ trn bàn thờ, con lại xin dng các sự ́y ln Trái Tim Chúa, có ý c̀u nguỵn như Ý Đức Giáo Hoàng.

Lạy Chúa, ngày hm nay, con ước ao nḥn lãnh được các vịc lành và các n xá đ̉ chỉ cho các linh h̀n, và n xá nào có th̉ chỉ cho các linh h̀n thì xin Chúa cũng ban cho các linh h̀n ́y. Amen.

 

20. Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thnh N Đng Trinh Maria, l M rt nhn t. Xin hy nh, xưa nay chưa tng nghe c người nào chy đến cng Đức Me, xin bu cha, cu gip m Đc M t b chng nhm li. Nhn v s y, con ly lng trng cy, than van chy đến sp mnh xung dưi chn Đc M, l N Đng Trinh, trn hết cc k đng trinh. Xin Đc M đoi đến con l k ti li. Ly M l M Cha Cu Thế, xin ch b li con ku xin, mt dũ lng thương m nhm li con cng. Amen

 

* Kinh Kh́n Thánh Giuse

Ly Thnh Giuse, xưa nay khng ai ku cu Cha m v hiu. Cha c thn thế trưc mt Đc Cha Tri đến ni ngưi ta c th ni rng: Trn tri Thnh Giuse truyn lnh hơn l van xin.

 

Ly Cha hin, xin cu bu cng Cha Gisu cho chng con. Khi thế gian ny, cha đ tng l cha nui v l v bo h trung thnh ca Cha Con ch thnh, nay xin Cha bo cha cho chng con bn ta Cha. Chng con xin trao ph nơi Cha v kh khăn ny (... ) xin Cha gii g gip chng con, đ thm mt vinh quang mi vo bao nhiu vinh quang sn c ca Cha.

 

Ly Thnh c Giuse nhn t, chng con tin tưng, vng, chng con tin tưng Cha c th chp nhn li nguyn ca chng con v gii thot chng con khi nhng kh cc ưu su m chng con đang gp phi. Hơn na, chng con vng lng trng cy. Cha khng b qua điu g gip ch cho nhng ngưi su kh ku cu Cha. Chng con sp mnh dưi chn Cha, tha thiết ni xin Cha đoi thương đến nhng than van khc lc ca chng con. Xin Cha ly tnh thương như o chong che phủ chng con, v chc lnh cho chng con. Amen.

 

21. Kinh Cầu Cho Gio Hội V Linh Mục

i Cha Gisu ca con, con ni xin Cha nhn danh ton th Gio hi: Xin ban cho Gio hi tnh yu v nh sng Thn Kh Cha, v xin ban quyn năng Cha trn li ni ca cc linh mc đ nhng tm hn chai đ nghe biết ăn năn, sm hi v tr v vi Cha.

 

Ly Cha, xin ban cho chng con nhng linh mc thnh thin. Cha l chnh Đng gn gi cc linh mc đưc thnh thin. i Linh Mc Thưng Phm Cao c, ưc g quyn năng ca lng thương xt Cha đng hnh vi cc linh mc mi nơi, gn gi cc ngi khi mi cm by v cm d ca ma qu lun lun ba vy cc linh hn linh mc.

 

Ly Cha, ưc g quyn năng lng thương xt Cha lm tan v v v hiu tt c nhng g gy hoen s thnh thing ca cc linh mc, bi v Cha c th lm mi s.

 

Ly Cha, Đng yu du nht ca con, con ni xin Cha cho s vinh thng ca Gio hi, cho nhng ơn lnh trn Đc Thnh Cha v trn tt c hng Gio sĩ, cho ơn hon ci ca cc ti nhn khng biết sm hi. Ly Cha Gisu, con xin Cha chc lnh đc bit v ban nh sng cho cc linh mc m con đến xưng ti trong sut cuc đi con. Amen.

 

22. C̀u Cho Các Linh H̀n

1 Kinh Ly Cha,

1 Kinh Kính Mng,

1 Kinh Sng Danh,

v Lời Nguỵn.

 

 

 

 

 

* Kinh Lạy Cha

Ly Cha chng con trn tri, chng con nguyn danh cha c sng, nưc Cha tr đ́n, Cha th hin dưới đ́t cũng như trn tri.

- Xin cha cho chng con hm nay lương thc hng ngy, v tha n chng con, như chng con cũng tha k c n chng con. Xin ch đ chng con sa chưc cm d, nhưng cứu chng con cho kho s d. Amen.

 

* Kinh Kính Mừng

Knh mng Maria đy ơn phc, Đc Chu Tri cng B, B c phúc l hơn mo ngưi n, v Gisu con lng B gm phc l.

- Thánh Maria Đc M Cha Tri cu cho chng con l k c ti khi ny v trong gi lm t. Amen.

* Kinh Sáng Danh

Sng danh Đc Chúa Cha v Đc Cha Con, v Đức Cha Thnh Thn.

- Như đ c trước v cng v by gi v hng c v đi đi chng cng. Amen.

 

Lời Nguỵn:

Chng con cy v Danh Cha nhn t, xin cho cc LINH HN đưc ln chn ngh ngơi, hng xem thy mt Đc Cha Tri, sng lng vui v v cng. Amen.

 

23. Kinh Bởi Lời

Ly c Cha Gisu xưa bi li m xung thế gian, 33 năm cng chu nhng s thương kh cho cc linh hn đưc ri. Th ry chng con xin Cha rt nhn lnh hay thương v cng, xin tha phn pht cho cc linh hn đ cu nguyn hm nay, hoc cn giam nơi la luyn ti th xin m ca t rc y cho ra m đem đến chn hưng vui tht l nưc thin đng v cng nghip Cha con đ chu nn chu chết v chng con. Amen.

 

* Kinh Vực Su

Ly Cha con, con dưi vc su ku ln Cha, xin Cha hy thương nhn li con ku van, hy lng nghe tiếng con cu xin, nếu Cha chp ti no ai ri đưc, bi Cha hng c lng lnh, cng v li Cha phn ha, con đ trng cy Cha, Linh hn con cy v li ha y, th đ trng cy Cha. Nhng k lm dn Đc Cha Tri đm ngy hy trng cy Ngưi cho lin, v Ngưi rt nhn lnh hay thương v cng, s tha hết mi ti li k lm dn Ngưi thay thy.

 

Ly Cha xin ban cho linh hn đưc ngh ngơi đi đi v đưc sng soi v cng.

Ly Cha xin cu ly linh hn .cho khi t ngc v đưc ngh yn. Amen

 

* Kinh Lạy Cha Con

Ly Cha con, Cha đ phn dy rng, bay hy xin th bay s đưc. Vy con xin Cha lng lnh v cng thương đến cc linh hn nơi la luyn ti. Xin Cha nghe li con cu xin ku van, cho linh hn ng b, cha m, anh em, bn hu con. Xin Cha m ca thin đng cho cc linh hn y vo. Xin cho cc linh hn y đưc s sng v cng hng soi cho lin. Amen

 

24. Kinh Ph Dng

Ly Cha con, con xin ph dng linh hn v xc con tay Cha con. Cha đ ph h con ban ngy, th xin Cha cũng gn gi con ban đm, kẻo sa phm ti g mt lng Cha hay l chết tươi ăn năn ti chng kp. Ch g sng chết con đưc gi mt lng knh mến Cha lun. Amen.

 

* Kinh Cám Ơn

Con cm ơn Đc Cha Tri l Cha lng lnh v cng, chng b con, chng đ con khng đi đi, m li sinh ra con, cho con đưc lm ngưi, cng hng gn gi con, hng che ch con. Li cho Ngi Hai xung thế lm ngưi, chuc ti chu chết trn cy Thnh Gi v con, li cho con đưc Đo Thnh Đc Cha Tri, cng chu nhiu ơn nhiu php Hi Thnh na, v đ cho phn xc con (ngy/đm) hm nay đưc mi s lnh, li cu ly con ko phi chết tươi ăn năn ti chng kp. Vy cc Thnh trn nưc thin đng cm ơn Đc Cha Tri th no, th con cũng hp cng cc Thnh m dng cho Cha con, cng cm ơn như vy. Amen.

 

25. Kinh Trng C̣y

Chng con trng cy Rt Thnh Đc M Cha Tri, xin ch ch ch b li chng con nguyn trong cơn gian nan thiếu thn. Đc N Đng Trinh hin vinh sng lng. - Hng cha chng con cho khi mi s d. Amen.

 

* Cc cu Lạy

Ly Rt Thnh Tri Tim Đc Cha Gisu

Thương xt chng con

Ly Tri tim cc thanh cc tịnh Rt Thnh Đc B Maria

Cu cho chng con

Ly ng Thnh Giuse l bn Thanh sch Đc B Maria trn đi đng trinh

Cu cho chng con

N Vương ban s bnh an

Cu cho chng con

Cc Thnh T Đo Vit nam

Cu cho chng con.

Các Thánh Thin Th̀n và các Thánh b̉n mạng

Cu cho chng con.

Gisu Maria Giuse con ḿn yu

Xin cứu r̉i các linh h̀n.

 

26. Ḱt Thúc: Thánh Ca

- Thnh ca dng Chúa / Đc M.

 

- Lm dấu Thnh Gi

Nhn Danh Cha v Con v Thnh Thn Amen.

 

 

 

 

Thng đip Medjugorje ngy, 2.Thng Tám 2010 qua th nhn Mirjana

 

Cc con yu du! Hm nay M mi gi cc con, cng vi M, bt đu xy dng Nước Tri trong lng cc con; m cc con c th qun nhng g thuc v mnh v - được dn đến bi mu gương ca Thnh T M - hy nghĩ ti nhng g l ca Thin Cha. Ngi mong mi g nơi cc con? Đng cho php Satan m nhng con đường hnh phc thế tc, nhng con đường khng c Con ca M. Cc con ca M, nhng con đường ny l gi to v tn ti ch mt thong qua. Thnh T M thc s hin hu. M mang ti cho cc con hnh phc trường sinh, s bnh an, v s hp nht vi Con M, vi Thin Cha; M mang ti cho cc con Nước Thin Cha. Cm ơn cc con.

Thng đip Medjugorje ngy, 25.Thng Bảy 2010

 

Cc con yu du! Mt ln na M mi gi cc con theo M vi nim vui. M mong mun dn dt tt c cc con ti Thnh T ca M, Đng Cu Đ ca cc con. Cc con khng biết rng khng c Ngi cc con khng c được nim vui v an bnh, cũng khng c mt tương lai hoc đi sng hng hu. V thế, cc con nh, hy tn dng thi gian ny trong li cu nguyn hn hoan v t b mnh. Cm ơn cc con đ đp li li mi gi ca M.

Thng đip Medjugorje ngy, 2.Thng Bảy 2010 qua th nhn Mirjana

 

Cc con yu du! Li mi gi T Mu ca M gi ti cc con hm nay, l mt li mi gi ti s tht v s sng. Thnh T M, Ngi l S Sng, yu thương cc con v biết cc con trong s tht. Đ đi đến ch biết mnh v yu mnh, cc con phi đi đến ch nhn biết Con M; đi đến ch biết v yu tha nhn, cc con phi nhn thy Con M trong h. V thế, cc con ca M, hy cu nguyn, cu nguyn đ ri cc con c th thu hiu v t b vi mt tinh thn đưc thnh thơi, đưc hon ton biến đi v trong cch ny cc con c đưc Nưc Tri trong lng cc con ngay nơi thế gian ny. Cm ơn cc con.

 

Thng đip Medjugorje ngy, 25.Thng Sáu 2010 qua th nhn Marija

 

Cc con yu du! Vi nim vui, M mi gi tt c cc con sng nhng thng đi