CHƯƠNG TR̀NH

 

†.†.† Kính Đức Mẹ Thánh Thể  †.†.†

 

Phòng Kính Mẹ Thánh Thể

 

6:50 am Việt-Nam

 

 

 

 

1.  Làm Dấu Thánh Giá  

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thn Amen.

 

* 1a.  Kinh Truyền Tin

Xướng:  Đc Chúa Tri sai Thánh Thiên Thn truyn tin cho Rt Thánh Đc Bà Maria.

Đáp:  Và Rt Thánh Đc Bà chu thai bi phép Đc Chúa Thánh Thn.

 

Kính mng Maria đy ơn phúc Đc Chuá Tri cùng Bà, Bà có phúc l hơn mo người n, và Giêsu con ḷng Bà gm phúc l.

- Thánh Maria Đc M Chúa Tri cu cho chúng con là k có ti khi này và trong gi lâm t.  Amen.

 

Xướng:  Này tôi là tôi tá Đc Chúa Tri.

Đáp:  Tôi xin vâng như li Thánh Thiên Thn truyn.

 

*Kính mng Maria đy ơn phúc Đc Chuá Tri cùng Bà, Bà có phúc l hơn mo người n, và Giêsu con ḷng Bà gm phúc l.

- Thánh Maria Đc M Chúa Tri cu cho chúng con là k có ti khi này và trong gi lâm t.  Amen.

 

Xướng:  Chc y Ngôi Th Hai xung thế làm người.

Đáp:  cùng chúng con.

 

*Kính mng Maria đy ơn phúc Đc Chuá Tri cùng Bà, Bà có phúc l hơn mo người n, và Giêsu con ḷng Bà gm phúc l.

- Thánh Maria Đc M Chúa Tri cu cho chúng con là k có ti khi này và trong gi lâm t.  Amen.

 

Xướng: Ly Rt Thánh Đc M Chúa Tri, xin cu cho chúng con.

Đáp:  Đáng chu ly nhng s Chúa Kitô đă ha.

 

Lời Nguyện:

Ly Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xung trong linh hn chúng con là k đă nh li Thánh Thiên Thn truyn, mà biết tht Chúa Kitô là con Chúa đă xung thế làm Người, th́ xin v́ công ơn Chúa chu nn chu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sng li được đến nơi vinh hin, cũng v́ công nghip Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

* 1b.  Kinh Nữ Vương Thiên Đàng 

 (Đọc trong Mùa Phục Sinh)

 

Xướng: Ly N Vương Thiên Đàng hăy vui mng - Alleluia

Đáp:  V́ Đng M đă đáng cưu mang trong ḷng - Alleluia

 

Xướng: Người đă sng li tht như li đă phán ha - Alleluia

Đáp:  Xin cu cùng Chúa cho chúng con – Alleluia

 

Xướng: Ly N Đng Trinh Maria hăy h hoan khoái lc – Alleluia

Đáp:  V́ Chúa đă sng li tht – Alleluia 

 

 

Lời Nguyện:

Ly Chúa, là Đng đă làm cho thiên h vui mng quá bi bi Đc Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đă sng li; xin v́ Đc N Đng Trinh Maria là Thánh Mu Người nguyn cu cho chúng con được hưởng phúc vui v hng sng đi di. V́ công nghip Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con ly ơn Đc Chúa Thánh Thn thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đc Chúa Thánh Thn xung đy ḷng chúng con là k tin cy Đc Chúa Tri, và đt la kính mến Đc Chúa Tri trong ḷng chúng con. Chúng con xin Đc Chúa Tri cho Đc Chúa Thánh Thn xung.

          * Sa li mi s trong ngoài chúng con.

Chúng con cu cùng Đc Chúa Tri, xưa đă cho Đc Chúa Thánh Thn xung soi ḷng dy d các Thánh tông đ. Th́ rày chúng con cũng xin Đc Chúa Tri cho Đc Chúa Thánh Thn li xung, an i dy d chúng con làm nhng vic lành, v́ công nghip vô cùng Đc Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

3. Kinh Dâng Hiến Tế Chúa Giêsu và bản thân

Ly Cha Hng Hu, chúng con hp nhau đây, xin hip vi Trái Tim Vô Nhim Nguyên Ti Đc M Maria mà dâng lên Cha Ca L Tinh Tuyn, Thánh Thin, duy nht đp ḷng Cha là:

Ḿnh Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu t nn trên thp giá .

Cùng vi Ca L cao trng y, chúng con xin dâng bn thân và cuc đi hèn mn ca chúng con, đ bày t ḷng tôn th, t́nh yêu mến và cm t Cha. Cúi xin Cha vui ḷng chiếu nhn, và xin Cha đoái nh́n đến Tế L cc trng này mà ban ơn hoán ci cho người vô tín, ban ơn tha thứ cho người tội lỗi , và cho nhng linh hn nơi luyn ti được lên chiêm ngưỡng Thánh Nhan Cha trên tri.  Amen.

 

4. Tuần 9 Ngày Kính Đức Mẹ Thánh Thể

 

* Ngày Thứ Nhất: 

Tước hiu Đc M Thánh Th

 

Ôi Nhim Tích Cc Thánh, Ôi Nhim Tích Thn Linh, Chúa đáng được mi li cm t và tán dương muôn đi! Phúc thay s Hoài Thai Vô Nhim và thánh thin ca Đc Thánh Trinh N Maria, M Chúa Tri!

 

Ly Đc Trinh N Vô Nhim, là M ca Chúa Giêsu và là M du hin ca chúng con, chúng con kêu cu M dưới tước hiu Đc M Thánh Th, bi v́ M là M ca Đng Cu Chuc đang sng trong phép Thánh Th, và v́ chính t nơi M mà Ngài rút ra Tht và Máu đ nuôi chúng con!  Chúng con cũng kêu cu M dưới tước hiu đó bi v́ M là Đng quyn thế ban phát mi ơn lành, mi điu hàm cha trong phép thánh th uy nghi, hơn na v́ M là người đu tiên đă chu toàn bn phn ca đi sng Thánh Th, xin dy chúng con biết noi gương M tham d Thánh L thế nào cho xng hp, biết hip l thế nào cho xng đáng và biết siêng năng thành kính viếng Thánh Th.

 

X:  Ôi Đc Trinh N Vô Nhim M Thánh Thể xin cu cho chúng con.

Đ: Đ Vương Quc Thánh Th ca Chúa Giêsu đến gia chúng con!

 

Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

* Ngày Thứ Hai: 

Đc Maria và Thánh L Misa

 

Ôi Nhim Tích Cc Thánh, Ôi Nhim Tích Thn Linh, Chúa đáng được mi li cm t và tán dương muôn đi! Phúc thay s Hoài Thai Vô Nhim và thánh thin ca Đc Thánh Trinh N Maria, M Chúa Tri!

 

Ly Đc Trinh N Vô Nhim, sau khi đă chng kiến cái chết ca người con Chí Thánh M trên đi Can-Vê, nơi M đă kết hp nim đau mênh mông ca M vi l hy sinh ca Đng Cu Chuc.  M đă thường xuyên tham d vào cuc tái din thc tế những nhim mu ca Hy l đáng tôn th đó trong Thánh L Misa.  Xin dy chúng con noi gương M, biết hết sc quí trng hy l thn linh tái din trên bàn th, và cho chúng con được ơn siêng năng và hng ngày thành kính tham d Thánh L.

 

X:. Ôi Đc Trinh N Vô Nhim M Thánh Thể xin cu cho chúng con.

Đ:. Đ Vương Quc Thánh Th ca Chúa Giêsu đến gia chúng con!

 

Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

* Ngày Thứ Ba: 

Đc Maria và vic Hip L

 

Ôi Nhim Tích Cc Thánh, Ôi Nhim Tích Thn Linh, Chúa đáng được mi li cm t và tán dương muôn đi! Phúc thay s Hoài Thai Vô Nhim và thánh thin ca Đc Thánh Trinh N Maria, M Chúa Tri!

 

Ly Đc Trinh N Vô Nhim, nhng ln M Hip L đu rt st sng, rt thánh thin chưa tng có ai được như vy!  Khi M chiếm hu người Con thn linh M trong ḷng, M đă yêu mến người vi mt t́nh yêu vượt xa trên bt c th to nào đă tng yêu mến Thiên Chúa.  Xin dy chúng con biết làm cho vic Hip L tr nên trung tâm đim đi sng chúng con, và đ đi sng đó được tiêu hao đi trong vic dn ḿnh làm vic cao c đó và cm ơn người v́ ơn ích khôn t y!

 

X: Ôi Đc Trinh N Vô Nhim M Thánh Thể xin cu cho chúng con.

Đ: Đ vương quc Thánh Th ca Chúa Giêsu đến gia chúng con!

 

Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

* Ngày Thứ Tư:  

Đc Maria và S Hin Din Đích Thc

 

Ôi Nhim Tích Cc Thánh, Ôi Nhim Tích Thn Linh, Chúa đáng được mi li cm t và tán dương muôn đi! Phúc thay s Hoài Thai Vô Nhim và thánh thin ca Đc Thánh Trinh N Maria, M Chúa Tri!

 

Ly Đc Trinh N Vô Nhim, sau khi Người Con thn linh ca M v tri.  M đă coi s hin din đích thc ca Chúa Giêsu trong phép Thánh Th là nim an i cho cuc lưu đy ca M, và M đă tiêu hao phn ln nhng ngày, thm chí c đêm trước Nhà Tm, xin làm cho chúng con hiu biết báu tàng mà chúng con đang chiếm hu trên bàn th.  Xin soi sáng cho chúng con biết năng đến viếng Thiên Chúa t́nh yêu trong nhim tích, nơi mà Ngài đang cư ng đ đón nhn s th kính mà Ngài đáng được qua rt nhiu danh hiu, và đ hướng dn, che ch, và an i chúng con trong cuc đi lưu đy này!

 

X: Ôi Đc Trinh N Vô Nhim M Thánh Thể xin cu cho chúng con.

Đ: Đ Vương Quc Thánh Th ca Chúa Giêsu đến gia chúng con!

 

Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

* Ngày Thứ Năm: 

Đc Maria, Mu Gương Tôn Th

 

Ôi Nhim Tích Cc Thánh, Ôi Nhim Tích Thn Linh, Chúa đáng được mi li cm t và tán dương muôn đi! Phúc thay s Hoài Thai Vô Nhim và thánh thin ca Đc Thánh Trinh N Maria, M Chúa Tri!

 

Ly Đc Trinh N Vô Nhim, M là mu gương hoàn ho ca chúng con trong vic phng v Thánh Th Chúa.  M đă tôn th Chúa Giêsu n ḿnh dưới bc màn nhim tích, vi đc tin hết sc sng đng và vi ḷng tôn kính hết sc sâu xa.  Theo gương M, chúng con mun dâng tr v Bánh thánh tt c danh d vn thuc v Thn tính và Nhân tính vinh hin ca Con Thiên Chúa làm Người.  Chúng con ao ước luôn luôn gi ḷng khiêm tn và tĩnh nim trong nơi thánh đ tr nên nhng người tôn th đích thc.

 

X: Ôi Đc Trinh N Vô Nhim M Thánh Thể xin cu cho chúng con.

Đ: Đ Vương Quc Thánh Th ca Chúa Giêsu đến gia chúng con!

 

Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

* Ngày thứ Sáu: 

Đc Maria, Gương Mu Vic T Ơn

 

Ôi Nhim Tích Cc Thánh, Ôi Nhim Tích Thn Linh, Chúa đáng được mi li cm t và tán dương muôn đi! Phúc thay s Hoài Thai Vô Nhim và thánh thin ca Đc Thánh Trinh N Maria, M Chúa Tri!

 

Ly Đc Trinh N Vô Nhim, M đă t ơn Chúa Giêsu mt cách rt hoàn ho v́ Ngài đă thiết lp nên Nhim Tích Thánh Th và v́ tng ân khôn t mà trong đó Đng Cu Chuc đă dc cn hết năng lc và các kho tàng ca Trái Tim Ngài, xin dy chúng con biết cám ơn người, đc bit, xin làm cho chúng con biết cám ơn Con Thn linh ca Mơn ích ln lao này, và Chúa, cho nên mi ln chúng con được dim phúc tiếp rước Ngài khi Hip L.

 

X: Ôi Đc Trinh N Vô Nhim M Thánh Thể xin cu cho chúng con.

Đ: Đ Vương Quc Thánh Th ca Chúa Giêsu đến gia chúng con!

 

Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

* Ngày Thứ Bảy: 

Đc Maria, Mu Gương Đn T

 

Ôi Nhim Tích Cc Thánh, Ôi Nhim Tích Thn Linh, Chúa đáng được mi li cm t và tán dương muôn đi! Phúc thay s Hoài Thai Vô Nhim và thánh thin ca Đc Thánh Trinh N Maria, M Chúa Tri!

 

Ly Đc Trinh N Vô Nhim, M đă tôn th Người Con Thn linh ca M trong trng thái mt Tế vt thường hng, luôn luôn hiến tế trên các bàn th ca chúng con, đ nh cái chết ca Ngài, không ngng xin ân sng và ḷng thương cho các ti nhân.  Chúng con xin hp vi nhng đau thương và vic đn t hoàn ho ca M.  Chúng con mun chp nhn nhng th thách hng ngày ca chúng con v́ ḷng yêu mến Ngài, và cùng vi M an i Chúa Giêsu v́ nhng vong ân bi bc ca loài người, và nhng x nhc mà mi ngày, Ngài phi chu trong bí tích Thánh Th.

 

X: Ôi Đc Trinh N Vô Nhim M Thánh Thể xin cu cho chúng con.

Đ: Đ Vương Quc Thánh Th ca Chúa Giêsu đến gia chúng con!

 

Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

* Ngày Thứ Tám:  

Đc Maria, Mu Gương Cu Nguyn

 

Ôi Nhim Tích Cc Thánh, Ôi Nhim Tích Thn Linh, Chúa đáng được mi li cm t và tán dương muôn đi! Phúc thay s Hoài Thai Vô Nhim và thánh thin ca Đc Thánh Trinh N Maria, M Chúa Tri!

 

Ly Đc Thánh Trinh N Vô Nhim, trong khi các tông đ đi rao ging Tin Mng, th́ M vn li sát bên nhà tm, van xin ḷng nhân lành ca Đng Cu Thế cho h, và li cu nguyn ca M đă cho h được ơn hoán ci thế gii!  Xin dy chúng con cu nguyn, nht là cu nguyn gn bên nhà tm, nơi Chúa Giêsu không ngng lưu ng đ lng nghe nhng li van xin ca chúng con.  Xin dy chúng con cu nguyn cho vương quc Thánh Th được m rng, cho toàn thế gii được ơn cu đ, cho Giáo Hi được vinh quang, và nht là cho hàng giáo sĩ được nên Thánh và cho các k có ti được ăn năn tr li.

 

X: Ôi Đc Trinh N Vô Nhim M Thánh Thể xin cu cho chúng con.

Đ: Đ vương quc Thánh Th ca Chúa Giêsu đến gia chúng con!

 

Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

* Ngày Thứ Chín: 

Đc Maria, Người Phân Phát Các Ân Sng Thánh Th

 

Ôi Nhim Tích Cc Thánh, Ôi Nhim Tích Thn Linh, Chúa đáng được mi li cm t và tán dương muôn đi! Phúc thay s Hoài Thai Vô Nhim và thánh thin ca Đc Thánh Trinh N Maria, M Chúa Tri!

 

Ly Đc Trinh N Vô Nhim, là M rt đáng yêu, và là mu gương l lùng ca nhng người tôn th Chúa Giêsu trong phép Thánh Th.  M cũng là Người phân phát nhng ân sng cn thiết đ chu toàn bn phn trng đi đó!  V́ thế chúng con nài xin M ban cho chúng con, như hoa trái ca tun chín ngày này, nhng nhân đc giúp chúng con đ bt xng vi Người Con Thn Linh ca M.  Xin dy chúng con hết ḷng tôn kính Mu nhim ca mi mầu nhim này, đ chúng con ngay dưới thế này lănh nhn được nhng ân sng cha đng trong Mu Nhim đó, và mai sau trên Thiên đàng được vui hưởng s sng đi đi mà Mu Nhim đó ha ban!

 

X: Ôi Đc Trinh N Vô Nhim M Thánh Thể xin cu cho chúng con.

Đ: Đ Vương Quc Thánh Th ca Chúa Giêsu đến gia chúng con!.

 

Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

* Kinh Kính Mừng

Kính mng Maria đy ơn phúc, Đc Chuá Tri cùng Bà, Bà có phúc l hơn mo ngưi n, và Giêsu con ḷng Bà gm phúc l.

- Thánh Maria Đc M Chúa Tri cu cho chúng con là k có ti khi này và trong gi lâm t.  Amen.

 

5. Cầu nguyện cùng Chúa Giêsu

Ly Chúa Giêsu Kitô là vua, là Chúa chúng con, Chúa đă tr nên con người đ làm cho chúng con được tham phn vào Thiên tính ca Chúa, Chúa tht là Bánh ca chúng con trong phép Thánh Th đáng tôn th, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con, khi tôn kính mu nhim rt cao trng này, cũng biết hướng ḷng v Đc Trinh N Maria rt du hin, trong người Chúa đă mun được dng thai bi phép Đc Chúa Thánh Thn!  Cũng xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương s tôn th nhim tích rt uy nghi mà M đă thc hin khi c̣n trên dương thế, đ chúng con được nh́n thy vương quc Thánh Th ca Chúa lan rng và phát trin trên toàn thế gii!  Chúa là Đng hng sng và hin tr muôn đi! Amen.

 

* Kinh Đức Mẹ Thánh Thể

Ly Đc Trinh N Maria M Thánh Th, là vinh quang ca các Kitô hu, là nim vui ca toàn th Giáo hi, và là hy vng ca thế gii, xin cu cho chúng con.  Xin M khơi dy trong hết mi tín hu ḷng sùng kính mănh lit đi vi Thánh Th, đ h hết thy được tr nên xng đáng tiếp rước Chúa mi ngày.

 

Ly Đc M Thánh Th, xin cu cho chúng con.  Chúng ta hăy cùng M Vô Nhim tôn th, cm t, van xin và an i Trái Tim cc thánh du yêu ca Chúa Giêsu Thánh Th!

 

6.  Thánh Vịnh

* Chúa Nhật

Thánh Vnh 67 (66)

Muôn dân nước hăy cm t Thiên Chúa

1 Phn nhc trưởng. Theo huyn cm. Thánh vnh. Thánh ca.

 

2 Nguyn Chúa Tri d thương và chúc phúc,

xin to ánh tôn nhan rng ngi trên chúng con,

3 cho c hoàn cu biết đường li Chúa,

và muôn nước biết ơn cu đ ca Ngài.

4 Ước ǵ chư dân cm t Ngài, ly Thiên Chúa,

chư dân phi đng thanh cm t Ngài!

5 Ước ǵ muôn nước reo ḥ mng r,

v́ Chúa cai tr c hoàn cu theo l công minh,

Người cai tr muôn nước theo đường chính trc

và lănh đo muôn dân trên mt đt này.

6 Ước ǵ chư dân cm t Ngài, ly Thiên Chúa,

chư dân phi đng thanh cm t Ngài.

7 Đt đă sinh ra mùa màng hoa trái:

Chúa Tri, Chúa chúng ta, đă ban phúc lc.

8 Nguyn Chúa Tri ban phúc lc cho ta!

Ước chi toàn cơi đt kính s Người!

* Thứ Hai

Thánh Vnh 16 (15)

ĐC CHÚA là phn gia nghip

1 Se s. Ca vua Đa-vít

 

Ly Chúa Tri, xin gi ǵn con,

v́ bên Ngài, con đang n náu.

2 Con thưa cùng CHÚA: "Ngài là Chúa con th,

ngoài Chúa ra, đâu là hnh phúc? "

3 C̣n thn ngoi x này, nhng thn linh xưa con sùng m,

4 vn gia tăng tàn phá, và thiên h ti tp chy theo.

Máu tế thn, con quyết chng dâng,

tên ca thn, môi con không tng nim!

5 Ly CHÚA, Chúa là phn sn nghip con được hưởng,

là chén phúc lc dành cho con;

s mng con, chính Ngài nm gi.

6 Phn tuyt ho may mn đă v con,

vâng, gia nghip y làm con tho măn.

7 Con chúc tng CHÚA hng thương ch dy,

ngay c đêm trường, ḷng d nhn nh con.

8 Con luôn nh có Ngài trước mt,

được Ngài bên, chng nao núng bao gi.

9 V́ thế, tâm hn con mng r, và ḷng d hân hoan,

thân xác con cũng ngh ngơi an toàn.

10 V́ Chúa chng đành b mc con trong cơi âm ty,

không đ k hiếu trung này hư nát trong phn m.

11 Chúa s dy con biết đường v cơi sng:

trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn tr,

bên Ngài, hoan lc chng h vơi!

* Thứ Ba

Thánh Vnh 23 (22)

Mc t nhân hu

1 Thánh vnh. Ca vua Đa-vít

 

CHÚA là mc t chăn dt tôi, tôi chng thiếu thn ǵ.

2 Trong đng c xanh tươi, Người cho tôi nm ngh.

Người đưa tôi ti ḍng nước trong lành

3 và b sc cho tôi.

Người dn tôi trên đường ngay no chính

v́ danh d ca Người.

4 Ly Chúa, du qua lũng âm u

con s ǵ nguy khn, v́ có Chúa cùng.

Côn trượng Ngài bo v, con vng d an tâm.

5 Chúa dn sn cho con ba tic ngay trước mt quân thù.

Đu con, Chúa xc đượm du thơm,

ly rượu con đy tràn chan cha.

6 Ḷng nhân hu và t́nh thương CHÚA

p tôi sut c cuc đi,

và tôi được đn Người

nhng ngày tháng, nhng năm dài trin miên.

* Thứ Tư

Thánh Vnh 62 (61)

Tin tưởng vào Thiên Chúa

1 Phn nhc trưởng. Giơ-đu-thun. Thánh vnh. Ca vua Đa-vít.

 

2 Ch trong Thiên Chúa mà thôi,

hn tôi mi được ngh ngơi yên hàn.

Ơn cu đ tôi bi Người mà đến,

3 duy Người là núi đá, là ơn cu đ ca tôi,

là thành lu ch che: tôi chng h nao núng.

4 Ti bao gi các ngươi c̣n xúm li

đ xông vào qut ngă mt người?

Hn đă như bc tường xiêu đ,

như hàng rào đến lúc ng nghiêng.

5 Con người y, chúng ch mưu h b,

chúng tho ḷng v́ đă nói di nói gian.

Ming th́ chúc phúc cu an,

mà ḷng nguyn ra cha chan nhng li.

6 Ch trong Thiên Chúa mà thôi,

này hn tôi hăy ngh ngơi yên hàn.

V́ hy vng ca tôi bi Người mà đến,

7 duy Người là núi đá, là ơn cu đ ca tôi,

là thành lu ch che: tôi chng h nao núng.

8 Nh Thiên Chúa, tôi được cu đ và vinh quang,

Người là núi đá vng vàng,

bên Thiên Chúa tôi hng n thân.

9 Hi dân ta, hăy tin tưởng vào Người luôn măi,

trước mt Người, hăy th l tâm can:

Thiên Chúa là nơi ta n náu.

10 K thường dân âu ch là hơi th,

người quyn quư đu ví ta o huyn,

đng c lên cân cũng chng tày mây khói.

11 Đng tin tưởng tṛ áp bc na,

ch hoài công cy ngón bóc lt người!

Tin tài du sinh sôi ny n,

ḷng chng nên gn bó làm chi.

12 Ly Thiên Chúa, mt ln Ngài phán dy,

con nghe được hai điu,

rng: Ngài nm quyn uy

13 và giàu ḷng nhân hu;

rng: Ngài theo ti phúc mà thưởng pht mi người.

* Thứ Năm

Thánh Vnh 57 (56)

n náu bên Thiên Chúa

1 Phn nhc trưởng. "Xin đng phá đ". Ca vua Đa-vít. Se s. Khi ông chy vào hang, trn vua Sa-un.

 

2 Xin thương xót con cùng, ly Thiên Chúa,

xin Ngài thương xót con,

này con đến n náu bên Ngài;

dưới bóng Ngài, này con n náu,

ti khi nào hết tai ho kh đau.

3 Tôi kêu cu Chúa Ti Cao,

Chúa ban ơn phúc di dào cho tôi.

4 T tri xanh, mong Người đưa tay gii thoát,

h nhc k thù tn công tôi.

Xin Chúa Tri gi xung

t́nh thương và ḷng thành tín ca Người.

5 Tôi phi nm gia by sư t, loài thú ăn tht người;

nanh vut chúng là đu tên mũi giáo,

lưỡi th́ sc bén ta gươm đao.

6 Ly Thiên Chúa, xin biu th uy phong khp cơi tri

và chiếu to vinh quang đy mt đt.

7 Dưới chân con, chúng đă giăng lưới sn,

cho con phi mc vào.

Trước mt con, chúng đào hm đào h,

chính chúng li sa chân.

8 Con an ḷng, ly Thiên Chúa, con vng d an ḷng,

9 này con xin đàn hát xướng ca.

Thc dy đi, hn tôi hi,

thc dy đi, hi đàn st đàn cm,

tôi c̣n đánh thc c b́nh minh.

10 Ly Thiên Chúa, trước mt chư dân, con dâng li cm t,

gia ḷng muôn nước, con đàn hát xướng ca.

11 V́ t́nh thương ca Ngài cao ngt tri xanh,

và ḷng thành tín vượt ngàn mây thm.

12 Ly Thiên Chúa, xin biu th uy phong khp cơi tri

và chiếu to vinh quang đy mt đt.

* Thứ Sáu

Thánh Vnh 51 (50)

Ly Thiên Chúa, xin xót thương con

1 Phn nhc trưởng. Thánh vnh. Ca vua Đa-vít.2 Ngôn s Na-than đến gp vua v́ vua đă đến vi bà Bát Se-va.

 

3 Ly Thiên Chúa, xin ly ḷng nhân hu xót thương con,

m lượng hi hà xoá ti con đă phm.

4 Xin ra con sch hết li lm

ti li con, xin Ngài thanh ty.

5 Vâng, con biết ti ḿnh đă phm, li lm c ám nh ngày đêm.

6 Con đc ti vi Chúa, vi mt ḿnh Chúa,

dám làm điu d trái mt Ngài.

Như vy, Ngài tht công b́nh khi tuyên án,

liêm chính khi xét x.

7 Ngài thy cho: lúc chào đi con đă vương lm li,

đă mang ti khi m mi hoài thai.

8 Nhưng Ngài yêu thích tâm hn chân tht,

dy con thu trit l khôn ngoan.

9 Xin dùng cành hương tho

ry nước thanh ty con, con s được tinh tuyn;

xin ra con cho sch, con s trng hơn tuyết.

10 Xin cho con được nghe

tiếng reo mng hoan h,

đ xương ct b Ngài nghin nát được nhy múa tưng bng.

11 Xin ngonh mt đng nh́n bao ti li

và xoá b hết mi li lm.

12 Ly Chúa Tri, xin to cho con mt

tm ḷng trong trng,

đi mi tinh thn cho con nên chung thu.

13 Xin đng n đui con không cho gn Nhan Thánh,

đng ct khi ḷng con thn khí thánh ca Ngài.

14 Xin ban li cho con nim vui v́ được Ngài cu đ, và ly tinh thn qung đi đ nâng con;

15 đường li Ngài, con s dy cho người ti li,

ai lc bước s tr li cùng Ngài.

16 Ly Thiên Chúa con th là Thiên Chúa cu đ,

xin tha chết cho con, con s tung hô Ngài công chính.

17 Ly Chúa Tri, xin m ming con,

cho con ct tiếng ngi khen Ngài.

18 Chúa chng ưa thích ǵ tế phm,

con có thượng tiến l toàn thiêu,

Ngài cũng không chp nhn.

19 Ly Thiên Chúa, tế phm dâng Ngài là tâm thn tan nát,

mt tm ḷng tan nát giày ṿ, Ngài s chng khinh chê.

20 Xin rng ḷng tuôn đ hng phúc xung Xi-on,

thành lu Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dng li.

21 By gi Ngài vui nhn tế phm lut truyn,

l vt toàn thiêu, l vt hiến tế.

By gi thiên h giết ḅ tơ dâng trên bàn th Chúa.

* Thứ Bảy

Thánh Vnh 63 (62)

Tâm hn khao khát Thiên Chúa

1 Thánh vnh. Ca vua Đa-vít. Khi ông trong sa mc Giu-đa.

 

2 Ly Thiên Chúa, Ngài là Chúa con th,

ngay t rng đông con t́m kiếm Chúa.

Linh hn con đă khát khao Ngài,

tm thân này ṃn mi đi trông,

như mnh đt hoang khô cn, không git nước.

3 Nên con đến ngm nh́n Ngài trong nơi thánh đin,

đ thy uy lc và vinh quang ca Ngài.

4 Bi ân t́nh Ngài quư hơn mng sng,

ming lưỡi này xin ca ngi tán dương.

5 Sut c đi con, nguyn dâng li chúc tng,

và giơ tay cu khn danh Ngài.

6 Ḷng tho thuê như khách va d tic,

môi ming con rn ră khúc hoan ca.

7 Con tưởng nh Chúa trên giường ng,

sut năm canh thm thĩ vi Ngài.

8 Qu tht Ngài đă thương tr giúp,

nương bóng Ngài, con hn h reo vui.

9 Trót c tâm t́nh, con cùng Ngài gn bó,

giơ tay quyn lc, Ngài che ch phù tŕ.

10 C̣n nhng k t́m hi mng sng con,

ước ǵ chúng phi xung vc sâu ḷng đt,

11 b gươm giáo phanh thây, làm mi cho muông sói.

12 Đc Vua s vui mng trong Thiên Chúa.

Ai ly danh Chúa mà th s được hiên ngang;

c̣n người nói di phi câm ming.

7. Phúc Âm

    

 

8. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

Ôi Lạy Chúa Giêsu, con hướng vào Nhà Tm, nơi Chúa đang n mình v́ yêu thương chúng con. Ôi Thiên Chúa của con, con yêu mến Chúa hết lòng, con khao khát Chúa hết sức. Con không th rước Chúa qua bánh Thánh. Mặc dụ̀y, con kính xin Chúa viếng thăm hồn con vi các ân sng ca Chúa. Xin Chúa hãy ngự đến cách thiêng liêng vào trái tim con. Xin thanh ty và thánh hóa nó. Xin làm nó ging như Trái Tim ca Chúa. Amen

 

"Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin cho toàn thế giới bừng cháy với t́nh yêu của Ngài!"

 

 

* Kinh Lạy Linh Hồn Chúa Kitô

Lạy Linh Hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh.

Mình Thánh Chúa Kitô, xin cứu chữa con.

Máu Thánh Chúa Kitô, xin cho con say mến.

Nước từ cạnh sườn Chúa Kitô, xin rữa con cho sạch.

Sự khổ nạn Chúa Kitô, xin làm cho con mạnh sức.

Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin nhậm lời con cầu xin.

 

Trong những thương tích Chúa, xin dấu ẩn con.

Xin đừng để con xa lìa Chúa,

Xin bảo vệ con khỏi kẻ thù hung ác,

Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử, và kêu con đến cùng Chúa,

Để cùng với các Thánh, con được ngợi khen Chúa đến muôn muôn đời.  Amen.

 

8a. Thánh Ca Dâng Chúa

 

9. Triều Thiên Hoa Hồng Dâng Mẹ

 

* 9a. Ca tụng siêu phẩm Mẹ Maria

Đọc: Kinh Ly Cha...

 

Kính Mừng 1-  Chào mng chc Thiên Chúa Thánh Mu

Thân ly Trinh Mu Maria, Mẹ có phúc, v́ đă cưu mang Chúa T là Đng to thành vũ tr; M đă sinh ra Đng dng nên M, mà vn c̣n trn đi đng trinh.

M Maria đng trinh, M hăy h hoan.  Muôn đi h hoan, hoan h luôn măi.

 

*Kính mng Maria đy ơn phúc...... - Thánh Maria Đc M Chúa Tri..... Amen.

 

Kính Mừng 2-  Chào mng Đc đng trinh

Ôi Đng Trinh Thánh Đc Tinh Tuyết, con dùng li nào mà tán dương M được, v́  M đă cưu mang trong ḷng Đng mà các tng tri không cha đng hết!

M Maria đng trinh, M hăy h hoan.  Muôn đi h hoan, hoan h luôn măi.

 

*Kính mng Maria đy ơn phúc...... - Thánh Maria Đc M Chúa Tri..... Amen.

 

Kính Mừng 3-  Chào mng s tinh ṛng

Thân ly Trinh N Maria, M là toàn M, không vết nhơ nào vương đến M.

M Maria đng trinh, M hăy h hoan.  Muôn đi h hoan, hoan h luôn măi.

 

*Kính mng Maria đy ơn phúc...... - Thánh Maria Đc M Chúa Tri..... Amen.

 

Kính Mừng 4-  Chào mng các nhân đc

Thân ly Trinh N Chí Thánh. Tri có bao nhiêu tinh tú, M có by nhiêu nhân đc!

M Maria đng trinh, M hăy h hoan.  Muôn đi h hoan, hoan h luôn măi.

 

*Kính mng Maria đy ơn phúc...... - Thánh Maria Đc M Chúa Tri..... Amen.

 

* 9b. Ca tụng quyền năng Mẹ Maria

Đọc: Kinh Ly Cha...

 

Kính Mừng 5-  Chào mng vương quyn M

Thân ly N Vương tri đt, vinh quang cho M, xin đưa chúng con v hưởng khoái lc trên tri vi M.

M Maria đng trinh, M hăy h hoan.  Muôn đi h hoan, hoan h luôn măi.

 

*Kính mng Maria đy ơn phúc...... - Thánh Maria Đc M Chúa Tri..... Amen.

 

Kính Mừng 6-  Chào mng s phú túc

Thân ly đng gi kho ơn Chúa, vinh quang cho M, xin cho chúng con được thông phn kho tàng ca M.

M Maria đng trinh, M hăy h hoan.  Muôn đi h hoan, hoan h luôn măi.

 

*Kính mng Maria đy ơn phúc...... - Thánh Maria Đc M Chúa Tri..... Amen.

 

Kính Mừng 7-  Chào mng tước hiu Trung gian

Thân ly đng trung gian gia Thiên Chúa và nhân loi, vinh quang cho M.  M hăy nài Chúa, xin Chúa toàn năng ng h chúng con.

M Maria đng trinh, M hăy h hoan.  Muôn đi h hoan, hoan h luôn măi.

 

*Kính mng Maria đy ơn phúc...... - Thánh Maria Đc M Chúa Tri..... Amen.

 

Kính Mừng 8-  Chào mng quy lc thng tr

Thân ly đng dit tr bè ri và ma qu, vinh quang cho M.  Xin M hướng dn chúng con vi ḷng t bi.

M Maria đng trinh, M hăy h hoan.  Muôn đi h hoan, hoan h luôn măi.

 

*Kính mng Maria đy ơn phúc...... - Thánh Maria Đc M Chúa Tri..... Amen.

 

* 9c. Ca tụng ái tuất của Mẹ Maria

Đọc: Kinh Ly Cha...

 

Kính Mừng 9-  Chào mng ḷng ái tut ca M đi vi ti nhân

Hoan hô M, là nơi náu n ca ti nhân!  Xin M bào cha chúng con nơi ṭa Chúa.

M Maria đng trinh, M hăy h hoan.  Muôn đi h hoan, hoan h luôn măi.

 

*Kính mng Maria đy ơn phúc...... - Thánh Maria Đc M Chúa Tri..... Amen.

 

Kính Mừng 10-  Chào mng ḷng ái tut ca M đi vi người côi qu

Hoan hô M, là M nhng người côi qu!  Xin M cu cùng Chúa toàn năng phù h chúng con.

M Maria đng trinh, M hăy h hoan.  Muôn đi h hoan, hoan h luôn măi.

 

*Kính mng Maria đy ơn phúc...... - Thánh Maria Đc M Chúa Tri..... Amen.

 

Kính Mừng 11-  Chào mng ḷng ái tut ca M đi vi người công chính

Hoan hô M, là ngun an vui cho người công chính!  Xin M đưa chúng con hưởng khoái lc thiên đàng vi M.

M Maria đng trinh, M hăy h hoan.  Muôn đi h hoan, hoan h luôn măi.

 

*Kính mng Maria đy ơn phúc...... - Thánh Maria Đc M Chúa Tri..... Amen.

 

Kính Mừng 12-  Chào mng ḷng ái tut ca M đi vi người hp hi

Hoan hô M, là đng Trung Thành Cu Giúp khi sng và chết!  Xin M đưa chúng con v hưởng Nước Tri vi M.

M Maria đng trinh, M hăy h hoan.  Muôn đi h hoan, hoan h luôn măi.

 

*Kính mng Maria đy ơn phúc...... - Thánh Maria Đc M Chúa Tri..... Amen.

 

* 9d. Lời nguyện:

Kính mng Maria, Con Đc Chúa Cha; Kính mng Maria, M Đc Chúa Con; Kính mng Maria, Bn Chúa Thánh Thn; Kính mng Maria, Đn Th Chúa Ba Ngôi cc thánh.  Kính mng Maria, Bà ch con, thin ho ca con, chí thiết ca con, N Vương ca ḷng con, Hin Mu con, ngun sng con, s ngt ngào ca con, hy vng yêu quí ca con; hơn na là trái tim con, là linh hn con:  Toàn thân con thuc v M, mi s ca con là ca M.

 

Ôi, Trinh N có khác hơn mi loài!  Linh hn M hăy trong con đ ngi khen Chúa.  Tâm trí M hăy trong con đ vui mng trong Chúa.  Ly Trinh Mu chí trung, xin M đt ḿnh vào trái tim con làm n tín, đ con luôn luôn trong M, nh M mà trung thành vi Chúa.

 

Ôi M Maria t bi!  Xin thương nhn con vào s nhng k M yêu, M dy, M dn, M nuôi dưỡng, M phù h như con M.  Xin M làm cho con, v́ yêu M, mà r rúng mi s an i đi, mà chăm ch hăm h nhng s vui v trên tri, đ Chúa Thánh Thn, Đng là Bn chí tín ca M, và M, là Bn chí trung ca Người , làm cho Chúa Giêsu Kitô, Con M, thành h́nh trong con đ vinh danh Chúa Cha. Amen.

 

* 9e. Thánh Ca dâng Mẹ

 

10. Tuần 7 ngày Cầu Cho Các Linh Mục-Tu S

(Do cha Lintelo cho xuất bản trong cuốn sách: “Trái Tim Mẹ”, với phép in bản Việt dịch của ĐTGM Saigon Phaolô Nguyễn văn B́nh, ngày 06-08-1964 )

 

1.- Lúc sinh thời cha Lintelo xác nhận là đă nhận được bản kinh này nơi một linh hồn ưu tuyển của Thiên Chúa và quả quyết rằng Chúa hứa với linh hồn ấy là sẽ chúc phúc cho việc truyền bá bản kinh này, nay đang được các nữ tu Ḍng Mẫu Tâm thực hiện.

 

 

* Ngày Thứ Nhất: 

Ly M yêu du, con xin thông cm vi ni đau đn ca Trái Tim Vô Nhim M, trong hi Con Chí Thánh ca M hp hi, toát m hôi máu, và v́ s đau đn y, con nài xin M cu bu cho các linh mc và tu sĩ nam nữ trong Hi Thánh, được ơn gi t́nh ư tht ngay lành trong khi tiếp xúc thân mt vi các linh hn.

 

Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

* Ngày Thứ Hai: 

Ly M yêu du, con xin thông cm vi ni đau đn ca Trái Tim Vô Nhim M, trong hi Chúa Giêsu b lôi hết t toà án này đến toà án khác, b tt v, nho báng, và v́ s đau đn y, con nài xin M cu bu cho các linh mc và tu sĩ nam nữ trong Hi Thánh, được ơn vui ḷng dt b hết nhng ǵ có th him nghèo cho ơn thiên triu cao c.

 

Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

* Ngày Thứ Ba: 

Ly M yêu du, con xin thông cm vi ni đau đn ca Trái Tim Vô nhim M, trong hi Con Thánh ca M chu đánh đ̣n; và v́ s đau đn y, con nài xin M cu bu cho các linh mc, tu sĩ trong Hi Thánh được ơn cho rước l vi ḷng tin tưởng và yêu mến.

 

Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

* Ngày Thứ Tư:  

Ly M yêu du, con xin thông cm vi ni đau đn ca Trái Tim Vô nhim M, trong hi Chúa Giêsu chu đi mo gai, đy đm răi, b khinh d và hành h như mt con sâu đt; và v́ s đau đn y, con nài xin M cu bu cho các linh mc, tu sĩ trong Hi Thánh được thâm cm nhng ni thng kh ca Chúa Giêsu, khi các ngài bước lên bàn th đ tái din tưởng nim đau thương y.

 

 Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

* Ngày Thứ Năm: 

Ly M yêu du, con xin thông cm vi ni đau đn ca Trái Tim Vô nhim M, khi Con Thánh ca M b bêu diu, ăn vn như mt vua h, đ cho chính các th sinh Người chế nho, và M nghe thy tiếng la ó: Hăy kh nó đi! Hăy kh nó đi! Hăy đóng đinh nó đi! V́ s đau đn y, con nài xin M cu bu cho các linh mc và tu sĩ nam nữ trong Hi Thánh được ơn biết hoàn toàn quên ḿnh trong mi thành công.

 

Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

* Ngày thứ Sáu: 

Ly M yêu du, con xin thông cm vi ni đau đn ca Trái Tim Vô nhim Mẹ, trong hi Chúa Giêsu hp hi sut ba gi trên Thánh Giá, và v́ s đau đn y, con nài xin M cu bu cho các linh mc và tu sĩ nam nữ trong Hi Thánh được ơn đc kinh nht tng cho t tế và coi vic c hành Thnh L Misa như hnh phúc, như trung tâm ca đi ḿnh.

 

Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

* Ngày Thứ Bảy: 

Ly M yêu du, con xin thông cm vi ni đau đn ca Trái Tim Vô nhim Me, trong hi M cô đơn su kh đi ch Con Thánh ca M Phc Sinh, và v́ s đau đn y, con nài xin M cu bu cho các linh mc và tu sĩ nam nữ trong Hi Thánh được ơn tin cy M như con tho trong mi lúc, song nht là trong gi phút him nghèo, ti li hoc nn ḷng.

 

Đọc:  1 Kinh Kính Mng

 

11. Kinh Con Yêu Chúa 

(do Thánh Gioan  Maria Viannê)

 

- Con yêu Chúa, Ôi Chúa của con, và mong ước duy nht ca con là được yêu Chúa đến hơi th cui cùng của đời con.

- Con yêu Chúa, Ôi lạy Chúa là Đng vô cùng khả ái, và con thà chết vì yêu Chúa, c̣n hơn là sng mt giây phút mà không yêu Chúa.

- Con yêu Chúa, Ôi Chúa của con, và con không khao khát gì hơn thiên đàng, cũng là đ con được dim phúc yêu Chúa cách trn ho.

- Con yêu Chúa, Ôi Chúa của con, và con s ho ngc, bởi v́ nơi đó không bao gi có nim an i ngt ngào là yêu Chúa.

- Ôi Chúa của con, nếu ming lưỡi con không thể nói con yêu Chúa tng giây phút. Con vẫn muốn thì thầm với Chúa trong từng nhịp đập của trái tim con.

- Xin Chúa ban cho con ơn chịu đau khổ khi yêu Chúa, và yêu Chúa đang khi chu đau kh. Và mt ngày kia, con được chết vì yêu Chúa, và cm được t́nh con yêu Chúa. Và khi con tiến gần đến phút cui cuộc đời, con khn nài xin Chúa gia tăng và làm trn ho tình yêu của con về Chúa.  Amen.

 

* Ly Trái Tim Tân Kh và Vô Nhim M Maria,

- Xin cu cho chúng con là k ti li chy đến cùng M.

* Ly Thánh Gioan Maria Viannê, bn mng các cha s,

- Xin cu cho các linh mc.

 

11a.  Kinh Khấn Thánh Giuse

(Thứ Tư)

Ly Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cu Cha mà vô hiu. Cha có thn thế trước mt Đc Chúa Tri đến ni người ta có th nói rng: “Trên tri Thánh Giuse khẩn cầu hơn là van xin”.

 

Ly Cha hin, xin cu bu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi thế gian này, cha đă tng là cha nuôi và là v bo h trung thành ca Chúa Con chí thánh, nay xin Cha bào cha cho chúng con bên ṭa Chúa.  Chúng con xin trao phó nơi Cha v khó khăn này (... ) xin Cha gii g giúp chúng con, đ thêm mt vinh quang mi vào bao nhiêu vinh quang sn có ca Cha.

 

Ly Thánh c Giuse nhân t, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có th chp nhn li nguyn ca chúng con và gii thoát chúng con khi nhng kh cc ưu su mà chúng con đang gp phi.  Hơn na, chúng con vng ḷng trông cy.  Cha không b qua điu ǵ giúp ích cho nhng người su kh kêu cu Cha. Chúng con sp ḿnh dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến nhng than van khóc lóc ca chúng con. Xin Cha ly t́nh thương như áo choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con.  Amen.

 

12. Lời cầu nguyện cho các bệnh nhân

"Ly Chúa là Cha giàu ḷng thương xót,

Xin Ngài đng chm, cha lành các ̣nh nhân qua li nguyn này.

 

Ly Chúa, hai ngàn năm trước, Chúa đă ôm p nhân loi .

Chúa đă gi Chúa Thánh Linh đến và li vi chúng con.

Hôm nay con xin Cha cha lành, đng chm chúng con t đu đến chân,

 

Xin Chúa an ủi nhng ai bnh tt, nhng ai đang đau đn trong th xác,

nhng ai mt ḷng trông cy, xin Cha ban sc mnh cho h.

Xin Cha cha lành nhng ai b bnh ung thư,

Xin Cha ly đi nhng tế bào ung thư,

Xin Cha cha lành cho nhng ai b đau đu nng, b điếc, b mù, b câm….

Nhng ai b bnh suyn, lao phổi, kinh phong….

Nhng ai đau đu gi, đau chân mà không th đi li được,

Những ai đau vai, tay, cổ, lưng, dĩa xương sống, các đốt xương sống và nhng ai b các bnh khác.

Ly Chúa Là Cha Nhân T, xin hăy đng chm mi người và ly đi nhng s gin d trong trái tim h,

Xin ly đi s tr thù, ganh ghét, cay đng.

 

Xin Cha ban ơn tha th và cha lành cho nhng ai có vn đ trong trái tim

Xin cho chúng con có đi sng sung măn v́ Chúa luôn thương yêu chúng con. 

Chúng con cu xin nh li chuyn cu ca M Maria,

 

Đọc:  Kinh Kính  Mừng

 

* Chúng con cu xin nh Danh Chúa Giêsu Ki-Tô, Chúa chúng con. Amen."

 

13. Tuần 7 ngày Cầu Cho Các Linh Hồn

 

* Ngày Chúa Nhật

HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN TRONG LUYỆN NGỤC, CÁC NGÀI CÓ NUỐI TIẾC ĐIỀU G̀ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIĂ KHÔNG?

 

“Tôi nui tiếc cho thi gian đă mt. / Tôi không bao gi nghĩ rng, thi gian trên trái đt tht là quư giá chóng qua, và không th đn bù được./  Nếu tôi biết trước, th́ lúc này đây, tôi mi thy thi gi đáng quư biết là bao!  Thi gi được ban cho tôi toàn quyn s dng, trong t́nh yêu Thiên Chúa, cho s thánh hóa ca tôi, cho s cm hóa tha nhân. Tôi đă dùng thi gi đ gây ti li, / đ hưởng th, đ làm vic./ Nhng th này bây gi làm cho tôi phi nui tiếc trong cay đng./  Ôi thi gian đă mt,  không c̣n hy vng ǵ ly li.

 

Hi các bn c̣n sng trên trái đt / hăy thay mt chúng tôi, mà thánh hiến cho Trái Tim Cc thánh Chúa Giêsu, mt chút thi gi mà Chúa ban cho bn / cách di dào và min phí, đ xin ân hu cho chúng tôi. / Chúng tôi xin cm t các bn trước!”

 

Bó Hoa Thiêng Liêng

 

Nhng ni thng kh ca các linh hn dưới luyn ngc rt ln / cho nên mt ngày đó / cũng như ngàn năm đi vi h.”  (Thánh Vincent Ferrier)

 

Lời cầu nguyện

 

Ly Chúa Thánh Thin,/ v́ Máu Thánh Cc châu báu ca Chúa Giêsu đă đ ra trong vườn cây du / đ cu các linh hn m côi trong luyn ti,/ con nài xin Chúa, xin hăy đưa các linh hn vào nơi Vinh Quang / đ danh Chúa được tôn sùng và ngi khen cho đến muôn đi.

 

Ly Trái Tim du ngt Chúa Giêsu,/ xin ban ơn cho chúng con đ chúng con yêu mến Chúa một ngày mt hơn.  

 

* Ngày Thứ Hai: 

HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN TRONG LUYỆN NGỤC, CÁC NGÀI CÓ NUỐI TIẾC ĐIỀU G̀ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIĂ KHÔNG?

 

“Tôi nui tiếc nhng quà tng Chúa ban mà tôi đă phung phí /…gia sn, sc kho, tài năng, v thế xă hi, … L ra, vi tt c nhng th y, tôi đă có th s dng như mt phương tin quư báu và hiu qu / đ cu ri các linh hn và vinh danh Chúa. / Nhng món quà y đă biến mt ngay trong gi tôi chết! / Than ôi, gi đây nếu có nhng món quà chóng tàn y tôi s ban tng người khác / đ thêm vinh quang mà Chúa đă dành sn cho tôi trên Thiên Đàng, / và đ truyn bá ḷng tôn sùng Trái Tim Cc Thánh Chúa Giêsu / cho mi người trên trái đt này nhn biết Trái Tim Ngài.”

 

“Ôi, hi các bn c̣n sng trên trái đt,/ các bn c̣n nhiu ca ci thế gian, các bn s chu trách nhim…/ Hăy nghĩ li đi… Hăy dùng ca ci cách chính đáng, và cho nhng mc đích t thin. / Hăy tr n cho nhng người c̣n sng và nhng người đă chết./ Chúng tôi cm t các bn trước!” 

 

Bó Hoa Thiêng Liêng

 

“B thí m rng ca Thiên Đàng.”  (Thánh Gioan Christomo)

 

Lời cầu nguyện

 

Ly Chúa Thánh Thin, / v́ Máu Thánh Cc châu báu ca Chúa Giêsu, đă đ ra khi b quân d qut đánh,/ tra-tn dă man đ cu các linh hn m côi trong luyn ti./ Con nài xin Chúa hăy đưa các linh hn vào nơi Vinh Quang / đ danh Chúa được tôn sùng và ngi khen cho đến muôn đi.

 

Ly Trái Tim du ngt Chúa Giêsu, / xin ban ơn Tin Cy Mến cho chúng con / đ chúng con yêu mến Chúa ngày mt hơn.

 

* Ngày Thứ Ba: 

HỠI CÁC LINH HỒN THÁNH THIỆN TRONG LUYỆN NGỤC, CÁC NGÀI CÓ NUỐI TIẾC ĐIỀU G̀ VỀ THẾ GIỚI MÀ CÁC NGÀI VỪA TỪ GIĂ KHÔNG?

 

“Tôi nui tiếc nhng ân hu mà tôi đă khinh chê../ nhng ân hu di dào trong mi phút ca đi sng tôi:/  đo Chúa, ơn thiên triu, các bí tích, li Chúa, nhng ngun hng khi thánh thin, / nhng gương sáng, nhng ơn lành Chúa tha th mi ti li ca tôi. / Ôi, bao nhiêu ân hu mà tôi đă t chi, hay min cưỡng nhn ly, hoc vùi dp. / Ôi, ước ǵ tôi được t do đ ung ngun ân hu t Trái Tim Cc Thánh Chúa Giêsu / mà nhiu k ti li và kh kho đă khinh chê.”

 

“Ôi, nhng người c̣n sng trên trái đt,/  hăy lng nghe li thánh Maria-Margarita t thiên đàng rng:  Không có ai trên thế gii mà không cm nhn được ơn lành / nếu h biết cm t t́nh yêu Chúa / và t ḷng th phượng Trái Tim C