Ḿn Chào các bạn đ́n với

 

Gisu Yu Con

 

 

Phòng Đ̀n Tạ Thánh Tm Chúa Gisu- Mẹ Lavang

 

Suy Tn Thánh Th̉

 

Suy Ngắm Chủi Mn Ci

 

Ngắm 14 Đàng Thánh Giá Chúa Gisu

 

Đ̀n Tạ Thánh Tm Chúa Gisu

 

Đ̀n Tạ M̃u Tm

 

Phòng Hịp - Nh́t

 

Hịp Nh́t L̀n Hạt Mn Ci

 

 

Phòng Kính Mẹ Thánh Th̉

 

9 Ngày Kính Đức Mẹ Thánh Th̉

 

15 ̣ Thương Khó Chúa Gisu

 

5 D́u Thánh Chúa Gisu 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ

 

Suy Ngắm M̀u Nhịm Mn Ci

 

Audio Thng Địp:

 

M̀u Nhịm Thương Khó